MABUHAY!  (A Filipino greeting which means "Long Live" or simply "Welcome")

 Welcome to the Philippine Ecademy Club!

Club Objectives:

 • To establish a social and business network between the Philippines and the rest of the world
 • To provide a virtual home that will link individual Filipinos and various Filipino communities all over the world
 • To provide a forum for information exchange that will bridge global Filipinos across continents, Filipino emigrants, and foreigners interested in Philippine culture, heritage, ancestry, idiosyncrasies, traditions, events, business climate and opportunities
 • To answer queries and provide information on how to do business in the Philippines
 • To promote and bring world attention to the World Class Filipino Ingenuity in every chosen field.
 • To promote the Philippines as an outsourcing hub and knowledge center in Asia with fast growing industries, such as, call centers, software development, business process outsourcing, animation & multimedia, and other ICT projects.
 • To support Philippine Business and Tourism
 • To become an Ecademy Trusted Network
 • Philippine Ecademy is an online business community which provides convergent ideas and expertise that serve as catalysts to and support of off-line events which may lead to potential business opportunities within and outside the Philippines. Mga Layunin ng Samahan:
 • Upang makapagtatag ng isang ugnayang panlipunan at pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bahagi ng mundo.
 • Para mag-laan ng isang tahanang panghimpapawid na mag-uugnay ng mga indibidwal na Pilipino at mga komunidad ng mga Pilipino sa buong daigdig.
 • Upang makapagbigay ng isang naaangkop na pandaigdigang tagpuan ukol sa palitan ng kuro-kuro at kaalaman na magsisilbing tulay ng lahat ng mga Pilipino mula sa lahat ng dako, mga Pilipino nandayuhan sa ibang bansa, mga banyagang interesado sa kulturang pilipino, kasaysayan, pamanang lahi, mga pinagmulang angkan, mga natatanging ugali, mga kaugalian, mga pagdiriwang, mga kapaligiran at pagkakataong pangkalakalan.
 • Upang tumugon sa mga katanungan at magbigay kaalaman sa lahat ukol sa pangangalakal sa Pilipinas.
 • Upang ipakilala at ipanawagang pansin sa buong mundo ang pandaigdigang antas ng kahusayan ng mga Pilipino sa mga piling-piling larangan.
 • Upang ipakilala ang Pilipinas bilang lunduyan ng pangangalap na panlabas at pangkalinangan sa Asya tungkol sa mga mabibilis sumulong na industriya tulad ng "Call Centers", "Software Development", "Animation" at "Multimedia".
 • Para paunlarin ang kalakalan at turismo sa Pilipinas.
 • Upang maging isang "Ecademy Trusted Network".
 • Ang "Philippine Ecademy" ay isang daupang panghimpapawid para sa kalakal kung saan nagtutugma ang mga nagkakaisang kuru-kuro at kadalubhasaan na nagsisilbing pambuo at pampasigla ng mga pagtitipong panlabas, na maaring magbigay buhay sa mga pagkakataon sa pangkalakal sa loob at labas ng bansang Pilipinas.

 


Oct. 8, 2004: Power in Manila and Phil. Ecademy Club Launch Photos (click on the thumnbnails to bring you to the photo page)


Images Hosted by: Salveon Digital Solutions Inc. Specializing in creating web applications for SME's


Last 7 Club Messages *club_messages*

Owner:
Created:
12/06/2004
Location:
Philippines
Members:
5442 Joined + Owner / 0 Available

Active Members:
0
Member Activity: (Last 30 Days)
0
Total Discussions:
Total Comments: